top of page

Støtte til familier med særlige behov

Center for Familiesundhed (CFFS) tilbyder en række ydelser, der kan få din familie til at fungere bedre. Vi tilbyder blandt andet udredning og plan for hjemmetræning, forebyggende støtteperson til familier, støttekontaktpersoner til voksne med særlige behov m.m.

familiehygge

Vi har et tæt samarbejde og dialog med en lang række interne og eksterne samarbejdspartnere, som er specialister indenfor hver deres felt.

Center for Familiesundhed arbejder med udgangspunkt i dine behov. Formålet med Center for Familiesundheds arbejde er at fremme den enkelte og families mulighed for at klare sig selv og lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge og familien.

Rådgivning og støtte kan også tilbydes for at forebygge sociale problemer og for at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hvad kan vi hjælpe med?

 

 

Du kan læse meget mere om, hvad vi kan hjælpe med under de enkelte ydelser.

Center for Familiesundhed har til huse i Slagelse, men vores konsulenter/samarbejdspartnere arbejder som udgangspunkt i jeres nærmiljø.

Forebyggende familieindsats

Forebyggende familieindsats

Har I et ønske om støtte og hjælp til f.eks. opdragelsesproblemer, skoleværing, sociale eller psykiske problemer eller samlivsproblemer.

Denne indsats kan I søge bevilget af kommunen, når det antages, at støtten er relevant i forhold til konkrete, afgrænsede problemstillinger, som viser sig i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge.

 

Indsatsen i Center for Familiesundhed aftales altid med kommunen og ud fra den enkelte families behov for støtte.

 

Indsatsen vil som udgangspunkt finde sted i jeres hjem.

Hjemmetræning af børn

Hjemmetræning af børn

 

Center for Familiesundhed (CFFS) tilbyder specialiseret vejledning og træning af børn.

Hjemmetræning kan bevilliges af din bopælskommune, hvis dit barn er målgruppe-placeret til Servicelovens § 32. Du har også mulighed for at betale helt eller delvis for træningsforløb.

 

CFFS tilbyder vejledning til jer som familie, der har børn med særlige behov. Vi samarbejder med specialister, som har mange års erfaring med at undersøge, hvordan hvert enkelt barn kan hjælpes bedst.

 

Vi kan f.eks. hjælpe dig med at træne dit barns motorik, sansebearbejdning, sprog, kommunikation og kognitiv træning. Vi udarbejder specifikke træningsprogrammer til jer som forældre, der ønsker vejledning til en eller flere af jeres barns udfordringer.

Vi kan hjælpe dig som har et barn der:

 • er for tidligt født

 • er ørebarn

 • har tale-høre-vanskeligheder

 • slår eller bider

 • er i mistrivsel

 • har et handicap

Hjemmetræningen starter med et udredningsmøde. Derefter starter I selv på hjemmetræningen med sparring fra relevante specialister.

 

Har I ønske om at styrke indlæringen yderligere, så har vi undervisere på både folkeskoleniveau og gymnasieniveau.

Udredning

På et udredningsmøde med relevante specialister lægges en plan for den hjælp I som familie har behov for

Træning/sparring

I træner derhjemme og får løbende sparring fra specialisterne

Overbygning

Når dit barn er klar, kan vi tilbyde undervisning af undervisere på folkeskoleniveau og gymnasieniveau

Indholdet i et specifikt træningsprogram kan være:

 • Observation og undersøgelse/test af jeres barn i hjemmet

 • Træningsprogram som I med det samme kan træne efter derhjemme.

 • Løbende sparring på træningen.


Vi har erfaring med børn med multiple funktionsnedsættelser og sjældne handicap samt børn med forskellige former for lette indlæringsvanskeligheder.


Træningen tilpasses i højest mulig grad usynligt ind i barnets hverdag, så barnet oplever træningen som en leg. Træningen vil opleves meningsfuld og naturligt for hele familien.

 

Vi samarbejder med nedenstående faggrupper som alle har en relevant overbygning på deres uddannelse, der gør det muligt for dem at vurdere selv meget komplekse problemstillinger:

 • Psykologer

 • Fysioterapeuter

 • Ergoterapeuter

 • Pædagoger

 • Lærere

 • Sygeplejersker

 • Sundhedsplejersker

 

Skal vi hjælpe dit barn videre med en god udvikling?

Overvåget og støttet samvær

Overvåget/støttet samvær

Overvåget og støttet samvær bevilges af kommunen og kan planlægges udført i samarbejde med vores erfarne pædagoger i Center for familiesundhed.

Formålet er at understøtte jer som familie i at drage omsorg for, og tage ansvar for jeres barn eller unges trivsel og udvikling, så I som familie så vidt muligt holdes samlet.

Hos Center for Familiesundhed har vi fokus på hele familien i arbejdet med familiestøtte, der omhandler praktisk, pædagogisk eller anden behov for et særlig støtte til familier. 

 Familiestøttens målgruppe:

 • Familier der har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en afgrænset periode (f.eks. til familier i krise pga. dødsfald, skilsmisse eller andre pludseligt opståede begivenheder).

 • Familier der har behov for praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i en længere, ikke tidsafgrænset periode.

Har du spørgsmål til familiestøtte, er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne hos Center for Familiesundhed. 

Støttekontaktperson til familier

Støttekontaktperson til familier med anbragte børn

Forældre til et barn, der er anbragt, har ret til en støtteperson. Det er frivilligt om, man vil tage imod tilbuddet. Forældrene kan bruge støttepersonen som samtalepartner i forhold til de oplevelser, udfordringer og overvejelser, de har i forbindelse med barnets anbringelse.

Støttepersonen kan deltage på møder, hjælpe forældrene med at læse og forstå papirer, tale om samværet med barnet m.m. Forældrene og støttepersonen aftaler selv hvad støtten skal bruges til.

 

Støttepersonen er omfattet af tavshedspligt og taler ikke med andre omkring forældrenes private forhold uden aftale med forældrene.

 

Støttepersonen forholder sig neutralt, hvilket giver mulighed for, at forældrene og støttepersonen kan drøfte, hvilke handlemuligheder forældrene har.

Støttepersonen giver råd og vejledning og har erfaring indenfor anbringelsesområdet.

 

Det er anbringende sagsbehandler, som etablerer kontakten til støttepersonsordningen ved Center for Familiesundhed.

Støtteperson for forældre til anbragte børn er ansat af Center for Familiesundhed.

Mentorstøtte

Mentorstøtte

Mentorstøtten er til dig, der har brug for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse, hvis støtten vurderes at have afgørende betydning for, at du beholder dit job eller uddannelse.

Du kan få mentorstøtte, hvis du:

 • deltager i kontaktforløb

 • deltager i beskæftigelsesrettede tilbud

 • er ansat i fleksjob

 • er delvis raskmeldt

 • er ansat i ordinært arbejde

 • er selvforsørgende

 • påbegynder ordinær uddannelse (under 30 år).

Støtten er individuel, og kan spænde fra hjælp til at komme op om morgenen med henblik på at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen til tiden. Støtten kan også være hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Det er jobcentret, der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes efter aftale mellem jobcentret og CFFS.

Mentorstøtte kan tilbydes i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Hjernetrænig/Neurofeedback

Hjernetræning/Neurofeedback

Hjernetræning/Neurofeedback bruges bl.a. ved én eller flere af følgende symptomer:

 • Angst

 • Depression

 • Hovedpine og el. migræne

 • Stress

 • Søvnbesvær

 • Koncentrations- og indlæringsbesvær

 • ADHD

 • Adfærdsproblemer

 • Epilepsi

 • Aspergers

 • PTSD

Hjernetræningen Neurofeedback kan være en hjælp til at mindske et eller flere af ovennævnte symptomer. Hjernetræningen hjælper hjernen til at slappe af og blive mere fokuseret.

Uanset, hvad der gør sig gældende, kan Neurofeedback formentlig skabe en bedre hverdag.

I Neurofeedback anvendes EEG (elektroencefalogram) til at måle hjerneaktiviteten. Hjernens elektriske impulser måles. Gennem lyd, billeder og stimulering af følesansen får hjernen feedback - alt efter hvilke symptomer der er tale om - og så den får mulighed for at arbejde mest hensigtsmæssigt. Træningen stimulerer hjernen, så den kommer bedst i balance.

Programmet er udviklet, så det hele tiden justerer ind til det, der er optimalt for den enkelte på det givne tidspunkt. Det svarer til at være i et fitnesscenter, hvor den fysiske belastning varierer afhængig af den aktuelle styrke i den muskelgruppe, der bliver trænet.

 

Under træningen aflæses hjernebølgerne (EEG). Vi sender ikke noget ind i hjernen, vi foretager udelukkende aflæsning.

Læs mere om Neurofeedback og Hjernetræning på Top Hjernetrænings egen hjemmeside.

Praktisk hjælp

Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet

 

Du kan købe rengøring hos os, som du selv betaler.

 

Rengøring kan også visiteres af kommunen på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvor du ikke selv kan varetage rengøring, tøjvask eller indkøb.

Siden Fritvalgsordningen trådte i kraft 1. januar 2003 har Top Fritvalg leveret serviceydelser inden for rengøring.

 

Er du pensionist eller bruger af hjemmeplejen kan du frit vælge, om du vil have ydelserne leveret af kommunen eller af private firmaer.

 

Det er gratis at skifte fra kommunen til Top Fritvalg, og vi er et godt alternativ til den kommunale hjemmepleje.

 

Vi har fokus på dig og ønsker at sikre bedst mulig behandling af vores kunder – både i forhold til opgaveløsningen og i forhold til respektfuld og omsorgsfuld kontakt i det daglige.

Top Fritvalg er godkendt i følgende områder:

 • Slagelse

 • Sorø

 • Kalundborg    

Inden opstart aflægger vi et "førstegangsbesøg" for at sikre, at alle arbejdsmiljømæssige forhold er i orden, og vi udarbejder en APV. Under besøget planlægger vi, i samarbejde med dig, på hvilken ugedag og tidspunkt rengøringen skal udføres.

 

Vores medarbejdere bærer alle synlig billedidentifikation.

Vi tilbyder en fast medarbejder, som vil være gennemgående i hjemmet, kun afbrudt af afløser ved ferie og sygdom.

Alle vores medarbejdere får løbende tilbudt relevante kurser og temadage, og vi bruger de nyeste og bedste arbejdsredskaber for at forebygge nedslidning af vores serviceassistenter. Vi bruger udelukkende godkendte rengøringsmidler - af hensyn til miljøet og vores medarbejdere.

CFS ikon.JPG
bottom of page