top of page

Center for Familiesundhed er et højt specialiseret tilbud til kommuner

Center for Familiesundhed (CFFS) har velkvalificerede engagerede medarbejdere til det pædagogiske område. Vi har base i Slagelse, men dækker hele Sjælland.

Center for Familiesundhed er et højt specialiseret tilbud, der ud fra en ressourceorienteret, løsningsfokuseret og systemisk perspektiv samarbejder omkring børn, unge og familier med særlige udfordringer.

I samråd med den enkelte samarbejdspartner tilpasser vi indsatsen for at matche den enkelte unge, barnets eller families behov bedst muligt. Vi har mange års erfaring med tværfagligt samarbejde og navigerer sikkert og troværdigt i alle fagområder.

Center for Familiesundhed består af professionelle konsulenter, som udfører relations- og andet behandlingsarbejde i belastede familier og med børn og unge med udviklingsvanskeligheder.

Vi er en del af Børnebasen.webp
Kommune (1).jpg

Hvad kan vi hjælpe med?

         

Du kan læse meget mere om, hvad vi kan hjælpe med under de enkelte ydelser.

Center for Familiesundhed stiller lokaler til rådighed

Vores konsulenter arbejder som udgangspunkt i borgernes nærmiljø, men vi har også et hus i centrum af Slagelse, tæt på tog- og busforbindelser.

Vores hus velegnet til familiesamtaler, samvær, kontaktarbejde, socialisering/relationsdannelse, mødevirksomhed mv.

§11 Forebyggende indsats

Servicelovens § 11 – Forebyggende familieindsats

Center for Familiesundhed tilbyder støtte og hjælp til familier jf. Servicelovens § 11. Det kan f.eks. være samlivsproblemer, opdragelses-problemer, skoleværing, sociale eller psykiske problemer.

Denne indsats kan benyttes af kommunerne, når det antages, at støtten er relevant i forhold til konkrete, afgrænsede problemstillinger, som viser sig i et særligt støttebehov hos barnet eller den unge.

 

Hvis støttebehovet på et senere tidspunkt viser sig at falde ind under Servicelovens § 52, kan Center for Familiesundhed være med til denne overgang og fortsætte støtten til familien – også hvis timetallet øges.

 

Indsatsen i Center for Familiesundhed aftales altid med kommunen og ud fra den enkelte families behov for støtte.

 

Indsatsen vil som udgangspunkt finde sted i familiens eget hjem.

Mentorstøtte LAB

§ 31b Mentorstøtte LAB

Mentorstøtte kan tilbydes i en periode på 6 måneder med mulighed for forlængelse. Målgruppen er ledige, sygemeldte, revalidender, og personer i job med tilskud. 

Mentorstøtten er til borgere, der har brug for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Mentorstøtten gives også til borgere i ordinære job, hvor støtten vurderes at have afgørende betydning for fastholdelse i job.

 

Mentorstøtten kan gives til borgere, der er aktivitetsparate og på grund af personlige forhold ikke kan deltage i almindelige aktivtilbud. Det samme gælder borgere, der udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, der har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og minimum i 6 måneder.

 

Mentorstøtte kan også gives enlige forsørgere, som modtager uddannelseshjælp og som har fået et uddannelsespålæg. Støtten er individuel, og kan spænde fra hjælp til at komme op om morgenen med henblik på, at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen til tiden. Støtten kan også være hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge. Det er jobcentret, der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes efter aftale mellem jobcentret og CFFS.

Hjemmetræning af børn

Hjemmetræning af børn

Efter Servicelovens § 32

Center for Familiesundhed tilbyder specialiseret vejledning og træning af børn.


CFFS tilbyder vejledning til familier, der har børn med særlige behov. Vi samarbejder med specialister, som har mange års erfaring med at undersøge, hvordan hvert enkelt barn kan hjælpes bedst.

Vi kan f.eks. hjælpe forældre med barnets motorik, sansebearbejdning, sprog, kommunikation og kognitiv træning. Vi udarbejder specifikke træningsprogrammer til forældre, der ønsker vejledning til en eller flere af deres barns udfordringer.

Indholdet i et specifikt træningsprogram kan være:

 • Observation og undersøgelse/test af barnet i hjemmet

 • Træningsprogram, som forældrene med det samme kan træne efter derhjemme

 • Løbende sparring på træningen til forældrene


Vi har erfaring med børn med multiple funktionsnedsættelser og sjældne handicap samt børn med forskellige former for lette indlæringsvanskeligheder.


Træningen tilpasses i højest mulig grad usynligt ind i barnets hverdag, så barnet oplever træningen som en leg. Træningen vil opleves meningsfuld og naturligt for hele familien.

 

Vi samarbejder med nedenstående faggrupper, som alle har en relevant overbygning på deres uddannelse, der gør det muligt for dem at vurdere selv meget komplekse problemstillinger:

 • Psykologer

 • Fysioterapeuter

 • Ergoterapeuter

 • Pædagoger

 • Lærere

 • Sygeplejersker

 • Sundhedsplejersker

 

Vi screener barnet og laver en plan for den træning, der er behov for. Vi tilbyder også overbygningsforløb for børn i skolealderen med specialundervisning i skolefag som dansk, matematik m.m.

§ 50 Børnefaglig undersøgelse

§ 50 Børnefaglig undersøgelse

Center for Familiesundhed tilbyder konsulentydelser til bl.a. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser i henhold til Servicelovens § 50.

Vores sagsbehandlere har mange års erfaring i udarbejdelse af både handleplaner og børnefaglige undersøgelser med udgangspunkt i Socialstyrelsens socialfaglige metode ICS (Integrated Children’s System).

I den børnefaglige undersøgelse inddrager vi barnet og familien aktivt, og vi beskriver deres ressourcer og problemer ud fra en helhedsorienteret tilgang. Undersøgelsen har fokus på barnets behov og er derfor også udført i overensstemmelse med intentionerne i Barnets Reform.

Selve undersøgelsen indeholder for det første en beskrivelse af den indledende fokus, som er grundlaget for at undersøgelsen er iværksat.

De følgende hovedområder undersøges herefter systematisk: Barnets/den unges udviklingsmæssige behov, forældrenes kompetencer, familieforhold (øvrige familie og omgivelser).

Herunder inddrages og beskrives følgende underområder i den aktuelle sag: sundhedsforhold, familieforhold, skoleforhold, udvikling og adfærd, fritidsforhold og venskaber, ressourcer i lokalmiljø, netværk, økonomi og boligforhold samt andre relevante forhold.

Den børnefaglige undersøgelse har til hensigt at definere barnets situation og behov, og den kan dermed skabe afklaring i forhold til behov for hjælpeforanstaltninger efter Servicelovens kapitel 11.

Det kan være nødvendigt, at Center for Familiesundhed får adgang til ICS og DUBU.

§ 52 Ovevåget/støttet samvær

§ 52 stk. 3 nr. 2 - Overvåget / støttet samvær

Familiestøtte i hjemmet efter Serviceloven § 52

 

Formålet er at understøtte forældrene i at drage omsorg for og tage ansvar for barnet, eller den unges trivsel og udvikling, så familien så vidt muligt holdes samlet.

Hos Center for Familiesundhed har vi fokus på hele familien i arbejdet med familiestøtte i henhold til Servicelovens § 52, der omhandler praktisk, pædagogisk eller anden behov for særlig støtte til familier. 

 

Familiestøtte har til hensigt at:

 • Støtte forældre i at skabe struktur på hverdagen

 • Støtte forældre i, at barnet/den unge kommer stabilt i dagtilbud, skole eller fritidstilbud og lignende

 • Støtte forældre i at skabe en bedre relation mellem barnet/den unge og forældre

 • Støtte forældre i at være den ansvarlige voksne med tydelige rammer

 • Motivere forældrene til samvær og aktiviteter med barnet/den unge

 • Støtte forældre i at benytte tilbud og faciliteter i lokalområdet

 • Praktisk såvel som pædagogisk støtte, vejledning og guidning gennem samtale i hjemmet, observation og beskrivelse af familiens samspil med fokus på forældreevne og barnets/den unges trivsel i hjemmet.

 

Familiestøttens målgruppe:

 • Familier, der har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en afgrænset periode (f.eks. til familier i krise pga. dødsfald, skilsmisse eller andre pludseligt opståede begivenheder).

 • Familier, der har behov for praktisk og pædagogisk støtte og vejledning i en længere, ikke tidsafgrænset periode.

 

Har du spørgsmål til familiestøtte, Serviceloven § 52 eller vores andre ydelser, som f.eks. § 54 Støttekontaktperson - er du velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne hos Center for Familiesundhed. 

§ 54 Støttekontakt person

§ 54 Støttekontaktperson til familier med anbragte børn

Forældre til et barn der er anbragt, har ret til en støtteperson. Det er frivilligt om, man vil tage imod tilbuddet. Forældrene kan bruge støttepersonen som samtalepartner, i forhold til de oplevelser, udfordringer og overvejelser de har, i forbindelse med barnets anbringelse.

Støttepersonen kan deltage på møder, hjælpe forældrene med at læse og forstå papirer, tale om samværet med barnet m.m. Forældrene og støttepersonen aftaler selv, hvad støtten skal bruges til.

 

Støttepersonen er omfattet af tavshedspligt og taler ikke med andre omkring forældrenes private forhold uden aftale med forældrene.

 

Støttepersonen forholder sig neutralt, hvilket giver mulighed for, at forældrene og støttepersonen kan drøfte, hvilke handlemuligheder forældrene har.

Støttepersonen giver råd og vejledning og har erfaring indenfor anbringelsesområdet.

 

Det er anbringende sagsbehandler, som etablerer kontakten til støttepersonsordningen ved Center for Familiesundhed.

Støtteperson for forældre til anbragte børn er ansat af Center for Familiesundhed.

§83 Praktisk hjælp

§ 83 Praktisk hjælp

Tilbuddet gives til personer, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage rengøring, tøjvask eller indkøb.

Siden Fritvalgsordningen trådte i kraft 1. januar 2003 har vores søsterselskab Top Fritvalg leveret serviceydelser inden for hjemmepleje og rengøring til borgere i flere kommuner.

 

Ordningen betyder, at pensionister eller brugere af hjemmeplejen frit kan vælge, om de vil have ydelserne leveret af kommunen eller af private firmaer.

 

Ordningen er for borgere, der er bevilget hjælp til praktiske opgaver i kommunen. Det er gratis at skifte fra kommunen til Top Fritvalg, og vi er et godt alternativ til den kommunale hjemmepleje.

 

Vi har fokus på den enkelte borger. Vi ønsker at sikre bedst mulig behandling af vores kunder – både i forhold til opgaveløsningen og i forhold til respektfuld og omsorgsfuld kontakt i det daglige.

Top Fritvalg er godkendt i følgende områder:

 • Slagelse

 • Sorø

 • Kalundborg    

 

Vi servicerer borgerne inden for praktisk hjælp, dvs. rengøring, indkøb og tøjvask.

Inden opstart aflægger vi et "førstegangsbesøg" for at sikre, at alle arbejdsmiljømæssige forhold er i orden, og vi udarbejder en APV. Under besøget planlægger vi, i samarbejde med borgeren, på hvilken ugedag og tidspunkt rengøringen skal udføres.

Besøget udføres af en af vores sikkerhedsrepræsentanter eller af vores sikkerhedsleder, som er uddannet henholdsvis SSH og sygeplejerske. Tidspunkt aftales ved hver enkelt opgave.

 

Vores medarbejdere bærer alle synlig billedidentifikation.

Vi tilbyder en fast medarbejder, som vil være gennemgående i hjemmet, kun afbrudt af afløser ved ferie og sygdom.

 

Alle vores medarbejdere får løbende tilbudt relevante kurser og temadage, og vi bruger de nyeste og bedste arbejdsredskaber for at forebygge nedslidning af vores serviceassistenter. Vi bruger udelukkende godkendte rengøringsmidler - af hensyn til miljøet og vores medarbejdere.

§85 Socialpædagogsk bostøtte

Socialpædagogisk bostøtte

Socialpædagogisk vejledning og støtte efter Serviceloven § 85

Center for Familiesundhed tilbyder hjælp og støtte til udvikling af borgerens kompetencer i eget hjem. Støtten gives af pædagoger ud fra mindste indgrebsprincippet og hjælp til selvhjælpsprincippet.

Center for Familiesundhed tilbyder hjælp og støtte som led i et genoptræningsforløb til udvikling af færdigheder, hvis borgeren har behov for dette på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Den socialpædagogiske bistand består af hjælp og støtte, således at borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Den socialpædagogiske bistand består ligeledes af hjælp og støtte i oplæring eller genoptræning af en række færdigheder, som sætter borgeren i stand til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Vi tager altid udgangspunkt i borgerens særlige behov og forudsætninger, og støtten ydes i overensstemmelse med den afgørelse, som visitator i kommunen træffer om indsatsen.

 

Den socialpædagogiske bistand kan bestå af flere forskellige ydelser. F.eks. optræning og hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål, træning i at klæde sig på, spisetræning, hjælp til indkøb mv.

​​

​Center for Familiesundhed tilbyder hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Støtte efter servicelovens § 85 bliver ofte givet i sammenhæng med andre ydelser efter Serviceloven. F.eks. praktisk hjælp

efter § 83.

Hjernetræning/Neurofeedback

​​​Hjernetræning/Neurofeedback

Hjernetræning/Neurofeedback bruges bl.a. ved én eller flere af følgende symptomer:

 • Angst

 • Depression

 • Hovedpine og el. migræne

 • Stress

 • Søvnbesvær

 • Koncentrations- og indlæringsbesvær

 • ADHD

 • Adfærdsproblemer

 • Epilepsi

 • Aspergers

 • PTSD

Hjernetræningen Neurofeedback kan være en hjælp til at mindske et eller flere af ovennævnte symptomer. Hjernetræningen hjælper hjernen til at slappe af og blive mere fokuseret.

Uanset hvad der gør sig gældende, kan Neurofeedback formentlig skabe en bedre hverdag.

I Neurofeedback anvendes EEG (elektroencefalogram) til at måle hjerneaktiviteten. Hjernens elektriske impulser måles. Gennem lyd, billeder og stimulering af følesansen får hjernen feedback - alt efter hvilke symptomer der er tale om - og så den får mulighed for at arbejde mest hensigtsmæssigt. Træningen stimulerer hjernen, så den kommer bedst i balance.

Programmet er udviklet, så det hele tiden justerer ind til det, der er optimalt for den enkelte på det givne tidspunkt. Det svarer til at være i et fitnesscenter, hvor den fysiske belastning varierer afhængig af den aktuelle styrke i den muskelgruppe, der bliver trænet.

 

Under træningen aflæses hjernebølgerne (EEG). Vi sender ikke noget ind i hjernen, vi foretager udelukkende aflæsning.

Læs mere om Neurofeedback og Hjernetræning på Top Hjernetrænings egen hjemmeside.

CFS ikon.JPG
bottom of page